Årsmöte2023

Kallelse till årsmöte:

Tidpunkt: Lördag den 18 mars 2023, kl. 13:00

Plats: Allianslokalen i Alunda


Föredragningslista vid årsmötet:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med           balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Val av

     a. klubbens ordförande för en tid av (1) år;

     b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;

     c. [2] suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av [1] år;

     d. [2] revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

     e. [3] ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

     f. ombud till GDF-möte

11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.Övriga frågor (information och diskussion).


Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast lördag den 25/2-23 och sändes per e-post till intendent@olandsbygdensgk.se

Hälsningar

Owe Löfqvist (ordförande)