Årsmöte2017

Olandsbygdens GK - Golfbanan mellan stad och hav med en egen busshållsplats

Årsmöte 2018

Årsmöte Olandsbygdens Golfklubb

Lördag 10/3 2018 Tid 13.00

Lokal: Allianslokalen, Parkvägen, Alunda

 

DAGORDNING

 

1 Mötests öppnande

 

2 Faställande av röstlängd för mötet

 

3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 

4 Fastställande av föredragningslista

 

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera årsmötes protokoll

 

7 Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

a) Verksamhetsberättelse 2017

b) Ekonomisk redovisning för 2017

 

8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

 

9 Faställande och disposition av årets resultat

 

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gågna verksamhetsåret

 

11 Faställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

 

12 Val av

a) Klubbens ordförande, tillika orförande i styrelsen, för en tid av 1 år

b) 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år

c) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år.

d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. av vilken en skall utses till ordförande

13 Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna motioner

 

14 Överiga frågor

 

15 Avslutning

© Olandsbygdens GK Tel: 0174-101 15 Webmaster